Návrat na titulní stránku  

Domů

 

 

POSTUP PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Tiskopisy potřebné pro podání žádosti:

Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Červenka

Vyjádření lékaře dotazník pro bodové hodnocení žádosti o poskytnutí sociální služby v DpS Červenka

(Tiskopisy je možné vyzvednout v kanceláři u sociálních  pracovnic nebo vytisknout z www.dpscervenka.cz)

Postup pro posuzování žádosti o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Červenka:  

po obdržení žádosti o poskytnutí sociální služby v Domově  pro seniory bude žádost zaevidována do seznamu žadatelů

každá podaná žádost (poštou, elektronicky, osobní jednání) je evidována v elektronické podobě ve spisové službě

ze seznamu žadatelů jsou informace o žadateli vymazány po předchozí archivaci osobní dokumentace dle skartační lhůty

v případě, že je součástí žádosti i vyplněný tiskopis „Vyjádření lékaře“ je žádost posouzena praktickým lékařem, který doporučí žádost k zařazení do seznamu žadatelů (v případě, že žadatel splňuje podmínky pro uzavření smlouvy o poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

pokud žadatel spadá do okruhu osob, jímž je sociální služba určena a lze pomocí této služby řešit jeho nepříznivou sociální situaci rozhodne ředitel o zařazení žádosti do seznamu žadatelů

splňuje-li žadatel podmínky pro zařazení do seznamu žadatelů, provádí sociální pracovníci sociální šetření za účelem hodnocení nepříznivé sociální situace v prostředí, ve kterém žadatel pobývá. Podkladem pro sociální šetření je dotazník pro bodové hodnocení žádosti

pokud žadatel projeví zájem o vedení v pořadníku, žádost je bodově ohodnocena dle aktuální sociální potřebnosti a zařazena do pořadníku

pokud žadatel neprojeví zájem o vedení v pořadníku, proces vyřizování žádosti je ukončen, osobní dokumentace v žádosti bude zarchivována a po uplynutí skartační lhůty skartována  

bodové hodnocení provádí jmenovaná komise DpS Červenka podle stanovených kritérií pro bodové hodnocení. Dle získaného počtu bodů je žádost zařazena do pořadníku zájemců

zájemce o sociální službu je písemně informován o zařazení žádosti do seznamu žadatelů a pořadníku zájemců dle bodového ohodnocení

v případě volné kapacity zařízení dle pořadníku bude vyzván zájemce k jednání o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby a dohodnutí termínu nástupu do zařízení

Jednání o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby:

v případě volné kapacity zařízení je žadatel vyzván(telefonicky, písemně) podle stanoveného pořadí k jednání o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, uzavření smlouvy by mělo být zrealizováno do 14 dní po telefonické či písemné výzvě

pokud žadatel odmítne uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby nebo nebude reagovat na 1. výzvu, bude tato skutečnost zaznamenána do spisové dokumentace žadatele a bude vyzván další žadatel dle stanoveného pořadníku zájemců. Při dalším uvolnění místa bude opět vyzván žadatel, který obdržel 1. výzvu k jednání o uzavření smlouvy a nereagoval na nabídku poskytování sociální služby

žádost žadatele bude vyřazena z pořadníku, pokud žadatel odmítl využít sociální službu nebo nereagoval ani na 2. výzvu, která byla odeslána ve lhůtě delší jak 30 dní po 1. výzvě (telefonické nebo písemné) – v případě zájmu o sociální službu si musí žadatel podat novou žádost

k jednání je třeba, aby si žadatel připravil osobní doklady, rozhodnutí o výši příspěvku na péči – v případě, že byl příspěvek na péči přiznán

jednání probíhá v kanceláři sociálních pracovnic domova pro seniory, kde sociální pracovnice seznámí žadatele s obsahem smlouvy o poskytování sociální péče a se způsobem poskytování sociální služby. Pokud se žadatel k jednání nemůže dostavit osobně ze zdravotních důvodů, navštíví ho sociální pracovník v místě jeho bydliště, případně ve zdravotnickém zařízení dle vzájemné dohody