Návrat na titulní stránku  

Domů

 

 

Přečíst:

 

Základní údaje: 

1.      Domov je zřízen za účelem poskytování sociálních pobytových služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

2.      Domov poskytuje základní činnosti dle § 35 a dále poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/ 2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů v závislosti na druhu poskytované služby tj.: domov pro seniory dle ustanovení § 49 zákona č. 108/ 2006 Sb. poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku,jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

3.      Domov pro seniory Červenka je oprávněn poskytovat sociální služby na základě registrace, kterou vydal Krajský úřad Olomouckého kraje dne 12. 6. 2007. Identifikátor služby má číslo 5411328.

4.      Domov zajišťuje zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů svými zaměstnanci, kteří mají k výkonu zdravotnického povolání odbornou způsobilost

5.      O poskytnutí sociální služby uzavírá domov s uživatelem Smlouvu o poskytnutí sociální služby podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Smlouva může být uzavřena na dobu neurčitou nebo na dobu určitou.

 

 

Přečíst:

 

 

Poslání domova

Posláním Domova pro seniory Červenka, příspěvkové organizace je poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu. Domov respektuje jedinečnost každého člověka a poskytuje svým uživatelům takovou podporu a pomoc, aby mohli nadále vést v rámci svých možností a schopností plnohodnotný a kvalitní život.

 

 

Přečíst:

 

Zásady poskytované sociální služby

  1. Dodržování a ochrana práv, svobod uživatelů sociální služby, zachování jejich důstojnosti.
  2. Respektování vlastní, svobodné volby uživatelů sociální služby.
  3. Rovný a nestranný přístup ke všem uživatelům sociální služby. Podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatelů sociální služby a nezbytné míry péče.
  4. Kreativní přístup při nabídce denních činností.

 

 

Přečíst:

 

Cílová skupina

 

1      Cílovou skupinou jsou senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu.

2.      Věková struktura:        senioři od 60 let věku

 

 

 

Přečíst:

 

Sociální službu nelze poskytnout

 

1.      Osobám, které nedosáhly věku 60 – ti let

 

2.      Osobám, které vyžadují speciální péči ve zdravotnickém zařízení a použití speciálního přístrojového vybavení  (např.  plicní ventilátor, kyslíková terapie, přístroje na podporu základních životních funkcí), osobám s nasogastrickou sondou

 

3.      Osobám s akutním infekčním onemocněním, které vyžadují zvýšené hygienicko-epidemiologické návyky

 

4.      Osobám závislým na a návykových látkách způsobujících změny v chování, vnímání, prožívání nebo v tělesných procesech

 

5.      Osobám závislým na alkoholu

 

6.      Osobám se smyslovým postižením, které vyžadují speciální pomůcky, komunikační techniku, speciální péči a úpravu prostředí 

 

7.      Osobám s psychotickou duševní poruchou v dekompenzovaném stavu

 

8.      Osobám, které by narušovaly kolektivní soužití

 

 

 

Přečíst:

 

Kapacita domova

 

1.      Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace má stanovenou kapacitu 165 lůžek

2.      Lůžka jsou rozdělena:  a) oddělení Červenka   101

                                             b) oddělení Litovel          64

3.      Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace je pobytové zařízení a sociální službu poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok.