Návrat na titulní stránku  

Domů

 

 

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Pro poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemá domov žádný speciální formulář.

Žádost lze podávat:

-           písemně na adresu Domova pro seniory Červenka, p. o. Nádražní 105, 784 01 Červenka

-           e-mailem na elektronickou adresu podatelny, která je zároveň adresou elektronické poštypiska@dpscervenka.cz

Žádost je podána dnem, kdy byla doručena do Domova pro seniory Červenka, p. o.

 

O informaci může požádat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba

 

Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona.

 

Domov při vyřizování žádosti postupuje v souladu se zákonem a vnitropodnikovou směrnicí.

 

Úhrada za poskytnutí informace

 

Materiálová náklady

 

Pořizování kopií:

jednostranná kopie černobílá                  A4 á 3,- Kč

jednostranná kopie barevná                    A4 á 12,- Kč

oboustranná kopie černobílá                   A4 á 4,- Kč

oboustranná kopie barevná                     A4 á 26,- Kč

jednostranná kopie černobílá                  A3 á 4,- Kč

jednostranná kopie barevná                    A3 á 23,- Kč

oboustranná kopie černobílá                   A3 á 6,-Kč

 

Výtisk z tiskárny PC:

jednostranný tisk černobílý                    A4 á 3,-Kč

jednostranný tisk barevný                      A4 á 8,-Kč

oboustranný tisk černobílý                     A4 á 4,- Kč

oboustranný tisk barevný                       A4 á 12,-Kč

 

Skenování:

jednostranný formát                               A4 3,-Kč

jednostranný formát                               A3 4,-Kč

 

Technický nosič dat:

malá disketa                                            10,-Kč

CD-R                                                       10,-Kč

DVD                                                        20,-Kč

 

2.      Náklady na vyhledání a zpracování informace

 

prvních 60 minut 50,-Kč

za každých dalších i započatých 15 minut 50,-Kč

při zpracování informací starších:

1 rok - do 5ti let - přirážka 10%,

nad 5 let - přirážka 25%

 

3.      Náklady na elektronické odeslání

Jestliže vyhledání a zpracování informace trvá déle jak 1 hodinu, lze účtovat náklady za elektronické (e-mailové) odeslání informace částku ve výši:

do 30 stran textu A4                                10,-Kč

od 31 stran do 100 stran A4                     20,-Kč

od 101 stran výše A4                               30,-Kč

 

4.      Poštovné za odeslání informace

dle aktuálního ceníku České pošty s.p.

Určující podmínky

 

Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.

Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v Sazebníku úhrad.